Tổ Vật lý

Nguyễn Anh Băng

Tổ trưởng tổ NVBM Lý
Biên tập nội dung Lý THPT

Phan Ánh Huy

Tổ phó tổ NVBM Lý
Biên tập nội dung: Lý THPT

Trần Thanh Phong

Tổ phó tổ NVBM Lý
Biên tập nội dung Lý THPT

Nguyễn Tuấn Kiệt

Thành viên tổ NVBM
Biên tập nội dung Lý THPT

Tổ Hoá học

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Thành viên tổ NVBM
Biên tập nội dung Hoá THPT

Hồ Thanh Châu

Tổ phó tổ NVBM Hóa
Biên tập nội dung Hóa THPT

Lê Thụy Quy

Tổ phó tổ NVBM Hóa
Biên tập nội dung Hóa THPT

Quản trị hệ thống

Huỳnh Anh Khoa

Chuyên viên Phòng GDTrH-TX

- Quản trị hệ thống.

- Biên tập nội dung môn Vật lý.

Tổ Sinh học

Nguyễn Minh Tuấn

Tổ trưởng tổ NVBM Sinh
Biên tập nội dung Sinh THPT

Trần Thị Vẻ

Tổ phó tổ NVBM Sinh
Biên tập nội dung Sinh THPT