Điểm cao nhất trường

Nguyễn Thị Thu

THPT Bến Cát

1

Trương Thùy Phương Trúc

THPT Bến Cát

2

Liêu Ngọc Phương Trinh

THPT Bến Cát

3

Phạm Như Ý

THPT Bến Cát

4

Lê Thị Ngọc Ánh

THPT Bến Cát

5